Ortosova Klinika

Kli­nika Bio­me­cha­niki i Podo­lo­gii Orto­sowa z Gdań­ska zaj­muje się sze­roko rozu­mianą fizjo­te­ra­pią i reha­bi­li­ta­cją stopy. Prze­pro­wa­dzamy spe­cja­li­styczne zabiegi podo­lo­giczne, mające dzia­ła­nie pro­fi­lak­tyczne oraz tera­peu­tyczne. Prze­pro­wa­dzamy kom­plek­sowe bada­nia, a następ­nie dora­dzamy w kwe­stii opty­mal­nej tera­pii podo­lo­gicznej.

Produkty/Usługi:
Fizjoterapia
Rehabilitacja
Podologia
Biomechanika
Dla urody
Konsultacje zdalne

Słowa kluczowe: gabinet podologiczny gdynia fizjoterapia podologia rehabilitacja klinika biomechaniki i podologii

Dane firmy

Adres

ul. Spacerowa 65
80-299 Gdańsk

Województwo

Pomorskie

NIP

584-106-83-12

REGON

221991330

Telefon

730 702 705

E-mail

[email protected]

Strona WWW

https://ortosova.pl