Zdrowa Wizja !

logo_firmy

Nazwa: Ortosova Klinika

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Gdańsk
  • Kod pocztowy: 80-299
  • Ulica i numer: Spacerowa 65
  • Województwo: Pomorskie
  • NIP: 5841068312
  • Tel: 730 702 705
  • Adres emial: kontakt@ortosova.pl
  • Strona www: ortosova.pl

Kli­nika Bio­me­cha­niki i Podo­lo­gii Orto­sowa z Gdań­ska zaj­muje się sze­roko rozu­mianą fizjo­te­ra­pią i reha­bi­li­ta­cją stopy. Prze­pro­wa­dzamy spe­cja­li­styczne zabiegi podo­lo­giczne, mające dzia­ła­nie pro­fi­lak­tyczne oraz tera­peu­tyczne. Prze­pro­wa­dzamy kom­plek­sowe bada­nia, a następ­nie dora­dzamy w kwe­stii opty­mal­nej tera­pii podo­lo­gicznej.

Szczegóły wizytówki

Firma na mapie

Promuj skuteczniej swoją firmę:

Ortosova Klinika